Αναζήτηση:
 
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
GUNET.gr
ects-ds
Erasmus-DS-ECTS
Diploma Supplement


 
 
Προκηρύξεις > Αναλυτικά
 
19/04/2018-30/04/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Κατηγορία: Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Περιγραφή:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ


Το ΤΕΙ Θεσσαλίας, μετά την αριθμ. 8/15-3-2018 απόφαση της Συγκλήτου, αποφάσισε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προς κάθε ενδιαφερόμενο, για εγκατάσταση στις Φοιτητικές εστίες του ΤΕΙ στη Λάρισα, επαγγελματικών πλυντηρίων ρούχων για χρήση από τους φοιτητές με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ-ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΣΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ


Το ΤΕΙ Θεσσαλίας παρέχει δωρεάν χώρο σ’ όποιον ενδιαφέρεται να εγκαταστήσει:

1. Στο ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα τέσσερα-πέντε πλυντήρια χωρητικότητας 6 κιλών με κύκλο πλυσίματος 40-45 λεπτά και δύο στεγνωτήρια 10-12 κιλών έκαστο με δυνατότητα στεγνώματος δύο πλύσεων (λευκών –χρωματιστών) ταυτόχρονα αποκλειστικά για χρήση από τους φοιτητές.

2. Τα μηχανήματα θα πρέπει να είναι αποκλειστικά επαγγελματικής χρήσης, έτσι ώστε να λειτουργούν 10 ώρες την ημέρα τις εργάσιμες ημέρες με αξιοπιστία και ποιότητα και να πληρούν τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Βιομηχανίας διαθέτοντας το σήμα CE.

3. Ο αριθμός των μηχανημάτων θα μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με τη ζήτηση, πάντα όμως σε συνεργασία με τη Δ/νση του ΤΕΙ και με τους φοιτητές.

4. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει με δικά του έξοδα τις ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις και γενικά να διαμορφώσει με δικά του έξοδα, το χώρο που θα του υποδείξει το ΤΕΙ Θεσσαλίας.
Οι εγκαταστάσεις θα πραγματοποιηθούν βάσει των κανόνων ασφαλείας που προβλέπονται, θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές που απαιτούνται για την εγκατάσταση και λειτουργία των μηχανημάτων και πάντα με την άδεια του ΤΕΙ/Θ.

5. Στο χώρο που θα του υποδειχθεί θα πρέπει ο ανάδοχος να έχει ένα δικό του υπεύθυνο άτομο που θα φροντίζει για την ευταξία, την καθαριότητα και την επίλυση αποριών και κάθε είδους προβλημάτων που θα υπάρξουν.

6. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια, την συντήρηση και την επισκευή των μηχανημάτων του.

7. Τα έξοδα των λογαριασμών νερού και ρεύματος θα βαρύνουν το ΤΕΙ/Θ.

8. Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει προσφορά αποδεχόμενος όλους τους παραπάνω όρους.
Η προσφορά θα δοθεί κατά πλύση χωρίς και με το απορρυπαντικό και χωριστή τιμή για το στέγνωμα.
Ο ενδιαφερόμενος δεν έχει δικαίωμα αυξομείωσής των καθ’ όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασής του.
Ο τρόπος πληρωμής θα αφορά απευθείας τον ανάδοχο και τους φοιτητές χωρίς οποιαδήποτε μεσολάβηση του ΤΕΙ/Θ.

9. Επιτροπή που θα ορισθεί από τη Διοίκηση του ΤΕΙ θα ελέγχει την τήρηση των όρων της υπογραφείσας σύμβασης.

10. Ο ανάδοχος θα πρέπει να υπογράψει σύμβαση με το ΤΕΙ/Θ για δύο σπουδαστικά έτη με δικαίωμα ανανέωσης.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΟΧΗΣ:

• Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών.

• Οι προσφέροντες θα πρέπει να καταθέσουν μέχρι 30-4-2018 και ώρα 11.00 πμ, στο Πρωτόκολλο του ΤΕΙ μέσα σε σφραγισμένο φάκελο πάνω στον οποίο θα αναγράφονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τα στοιχεία:
Επωνυμία,
ΑΦΜ/ΔΟΥ,
διεύθυνση,
τηλέφωνο,
e-mail
του προσφέροντος και ο τίτλος της πρόσκλησης για την οποία κατατίθεται η προσφορά, στον παραπάνω φάκελο, επί ποινής απόρριψης, θα περιέχονται επίσης:
α) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα αναφέρουν ότι αποδέχονται όλους τους όρους της πρόσκλησης και
β) η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΆ, σύμφωνα με την παράγραφο 8 των προδιαγραφών, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη.

Η παρούσα θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» Λάρισας (τα έξοδα θα βαρύνουν το ΤΕΙ) και στον ιστότοπο του ΤΕΙ: www.teilar.gr.

Πληροφορίες:
Α) για το αντικείμενο της πρόσκλησης: Γιαβρή Αντωνία τηλ:2410684393
Β) για την διαδικασία: Μπούτλα Αναστασία, τηλ: 2410684405


O ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ


ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Υλικό προκήρυξης:
 
 
 
Γραφείο Διασύνδεσης
Πως θα μας βρείτε

Παρουσίαση σε video mp4 του TEI

ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ
e-Γραμματεία

facebook twitter
msc
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών


 GYM
Γραφείο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

EAP
Υποστήριξη των ΟΣΣ στο ΤΕΙ Θεσσαλίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

 
Webcam Live
Λάρισα-Κεντρική Πλατεία
Δωρεάν Υπηρεσία

καιρός weather.gr

 
 

Copyright © 2007 - 2019 : TEI Θεσσαλίας
Created by ItBiz