Αναζήτηση:
 
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
GUNET.gr
ects-ds
Erasmus-DS-ECTS
Diploma Supplement


 
 
Προκηρύξεις > Αναλυτικά
 
06/02/2012-29/02/2012 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, Ε.Ε. ακαδ. έτους 2011-2012

Κατηγορία: Προκηρύξεις Θέσεων Εργασίας
Περιγραφή:
Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Λάρισας, προκηρύσσει θέσεις για κάλυψη πρόσκαιρων εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήματος Λογιστικής (ΣΔΟ) του ΤΕΙ/Λ, με ωριαία αντιμισθία, σε Επιστημονικούς - Εργαστηριακούς Συνεργάτες, για το Ε.Ε. ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 (με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόμη ακαδημαϊκά έτη στους έχοντες πλήρη προσόντα).

Η ανάθεση διδασκαλίας στα μαθήματα που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη θα πραγματοποιηθεί μόνον εφ’ όσον υπάρχει επαρκής αριθμός δηλώσεων των σπουδαστών για το αντίστοιχο μάθημα και οι ανάγκες διδασκαλία δεν καλύπτονται από τακτικά μέλη Ε.Π. και εφ’ όσον εγκριθούν οι απαραίτητες πιστώσεις από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΒΜΘ.

Ως ελάχιστα προσόντα των Επιστημονικών - Εργαστηριακών Συνεργατών ΤΕΙ ορίζονται τα ίδια με αυτά των βαθμίδων Επίκουρου Καθηγητή και Καθηγητή Εφαρμογών αντίστοιχα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται υποχρεωτικά μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση :


Το σύστημα θα δέχεται αιτήσεις των ενδιαφερομένων έως και τα μεσάνυχτα της 29ης Φεβρουαρίου 2012.

Για την ηλεκτρονική συμπλήρωση της αίτησης απαιτείται η εγγραφή του χρήστη στο σύστημα, με την αποδοχή της οποίας χορηγείται στο χρήστη κωδικός πρόσβασης. Όσοι συνεργάτες έχουν χρησιμοποιήσει το σύστημα (σε προηγούμενες προκηρύξεις) θα πρέπει υποχρεωτικά να κάνουν χρήση του υπάρχοντος λογαριασμού τους και όχι να δημιουργήσουν νέο. Εάν έχουν ξεχάσει τον κωδικό τους, θα πρέπει να κάνουν χρήση της υπηρεσίας υπενθύμισης κωδικού.

Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, οι υποψήφιοι οφείλουν να εκτυπώσουν το έντυπο της ηλεκτρονικής αίτησης και να το καταθέσουν στο αρμόδιο τμήμα μαζί με φάκελο των δικαιολογητικών που θα πρέπει να είναι κατάλληλα αριθμημένα, σύμφωνα με την αρίθμηση των στοιχείων που έχουν δηλωθεί στην ηλεκτρονική αίτηση.

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής μέχρι και την 1η Μαρτίου 2012.
Δικαιολογητικά που δεν αναφέρονται στην ηλεκτρονική αίτηση ή στοιχεία που δεν συνοδεύονται από δικαιολογητικά δεν θα ληφθούν υπόψη.
Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα επίσημα από τις κατά νόμο αρμόδιες αρχές.
Τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και αναγνώριση ισοτιμίας προς τα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα από τα οικεία όργανα.
Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας, επιτρέπεται μόνο εάν πρόκειται για διασαφητικά στοιχεία που ζητήθηκαν συμπληρωματικά από το οικείο όργανο και αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διευκρινίζεται ότι, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3794/2009 μπορεί να ανατεθεί διδακτικό έργο μόνο για εξειδικευμένα μαθήματα (όπως φαίνεται στους συνημμένους πίνακες) μέχρι 4 εβδομαδιαίων ωρών ως υπερωριακή απασχόληση σε μόνιμους ή συμβασιούχους υπαλλήλους του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ύστερα από άδεια της υπηρεσίας τους, καθώς και σε συνταξιούχους του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Τονίζουμε ιδιαίτερα ότι οι υπάλληλοι του Δημοσίου Τομέα σύμφωνα με τα παραπάνω θα πρέπει να ζητήσουν εγκαίρως την προβλεπόμενη από το άρθρο 31 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) άδεια άσκησης έργου με αμοιβή. Η προσκόμιση της οριζόμενης άδειας αποτελεί τυπικό στοιχείο και θα πρέπει να υποβληθεί εντός διμήνου από την υπογραφή της σύμβασης.

Με βάση τα παραπάνω, καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει τα δικαιολογητικά του μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας.

Συγκεκριμένα η αίτηση στην ηλεκτρονική δ/νση:


θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι την 29η Φεβρουαρίου 2012 και η κατάθεση - παραλαβή των αντίστοιχων δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής έως και την 1η Μαρτίου 2012.

Αιτήσεις που δεν θα υποβληθούν ηλεκτρονικά δε θα γίνονται δεκτές.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης είναι αναρτημένο στον ιστότοπο του Ιδρύματος http://www.teilar.gr.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από τη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής του ΤΕΙΛ:

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας (ΣΔΟ) - Τμήμα Λογιστικής τηλ  2410684397
Υλικό προκήρυξης:
1.
Προκήρυξη σε μορφή αρχείου .doc
 
 
 
Γραφείο Διασύνδεσης
Πως θα μας βρείτε

Παρουσίαση σε video mp4 του TEI

ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ
e-Γραμματεία

facebook twitter
msc
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών


 GYM
Γραφείο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

EAP
Υποστήριξη των ΟΣΣ στο ΤΕΙ Θεσσαλίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

 
Webcam Live
Λάρισα-Κεντρική Πλατεία
Δωρεάν Υπηρεσία

 
 

Copyright © 2007 - 2021 : TEI Θεσσαλίας
Created by ItBiz