Αναζήτηση:
 
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
GUNET.gr
ects-ds
Erasmus-DS-ECTS
Diploma Supplement


 
 
Προκηρύξεις > Αναλυτικά
 
18/05/2012-13/06/2012 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, Ε.Ε.Μ. και ΕΡΔΙΠ. ακαδ. έτους 2012-2013

Κατηγορία: Προκηρύξεις Θέσεων Εργασίας
Περιγραφή:
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, Ε.Ε.Μ. και ΕΡΔΙΠ.
ακαδ. έτους 2012-2013
 
Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Λάρισας, προκηρύσσει θέσεις για κάλυψη πρόσκαιρων εκπαιδευτικών αναγκών των Τμημάτων των Σχολών του ΤΕΙ/Λ και των Παραρτημάτων Καρδίτσας και Τρικάλων με ωριαία αντιμισθία, σε Επιστημονικούς Συνεργάτες, Εργαστηριακούς Συνεργάτες και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΡ.ΔΙ.Π.), για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 (με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόμη ακαδημαϊκά έτη στους έχοντες πλήρη προσόντα).
Η ανάθεση διδασκαλίας στα μαθήματα που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη θα πραγματοποιηθεί μόνον εφ’ όσον υπάρχει επαρκής αριθμός δηλώσεων των σπουδαστών για το αντίστοιχο μάθημα και οι ανάγκες διδασκαλία δεν καλύπτονται από τακτικά μέλη Ε.Π. και εφ’ όσον εγκριθούν οι απαραίτητες πιστώσεις από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΒΜΘ.
Ως ελάχιστα προσόντα των θέσεων του Επιστημονικού Συνεργάτη και του Εργαστηριακού Συνεργάτη ορίζονται τα ίδια με αυτά των βαθμίδων Επίκουρου Καθηγητή και Καθηγητή Εφαρμογών, για τους Ε.Ε.Μ. Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος Πανεπιστημίου της αλλοδαπής και για το ΕΡ.ΔΙ.Π. η οκταετής τουλάχιστον στο αντικείμενο της θέσης επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία έχει διακριθεί, αναγνωρισθεί ή και βραβευθεί και τουλάχιστον διετής διδακτική εμπειρία.
 
 
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
 Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται υποχρεωτικά μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση :  
Το σύστημα θα δέχεται αιτήσεις των ενδιαφερομένων από 23 Μαΐου έως και τα μεσάνυχτα της 12ης  Ιουνίου 2012.
Κάθε υποψήφιος μπορεί να επιλέξει συνολικά σε επίπεδο Τ.Ε.Ι. τρία (3) γνωστικά αντικείμενα (ανεξαρτήτως αριθμού μαθημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτά) ή πέντε (5) μαθήματα (αν ανήκουν σε περισσότερα από 3 γνωστικά αντικείμενα ).
Για την ηλεκτρονική συμπλήρωση της αίτησης απαιτείται η εγγραφή του χρήστη στο σύστημα, με την αποδοχή της οποίας χορηγείται στο χρήστη κωδικός πρόσβασης.
Όσοι συνεργάτες έχουν χρησιμοποιήσει το σύστημα (κατά το προηγούμενο ακαδ. έτος) θα πρέπει υποχρεωτικά να κάνουν χρήση του υπάρχοντος λογαριασμού τους και όχι να δημιουργήσουν νέο. Εάν έχουν ξεχάσει τον κωδικό τους, θα πρέπει να κάνουν χρήση της υπηρεσίας υπενθύμισης κωδικού.
 Λόγου του όγκου των δηλώσεων που αναμένεται να υποβληθούν και για να μην υπάρξει πρόβλημα καθυστερήσεων ή ανταπόκρισης του συστήματος συνιστάται στους υποψηφίους συνεργάτες να φροντίσουν έγκαιρα για την υποβολή της αίτησής τους.
Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, οι υποψήφιοι οφείλουν να εκτυπώσουν το έντυπο της ηλεκτρονικής αίτησης και να το καταθέσουν στο(α) αρμόδιο(α) τμήματα μαζί με φάκελο των δικαιολογητικών που θα πρέπει να είναι κατάλληλα αριθμημένα, σύμφωνα με την αρίθμηση των στοιχείων που έχουν δηλωθεί στην ηλεκτρονική αίτηση.  
Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν στις Γραμματείες μέχρι και την 13η Ιουνίου 2012.
Δικαιολογητικά που δεν αναφέρονται στην ηλεκτρονική αίτηση ή στοιχεία που δεν συνοδεύονται από δικαιολογητικά δεν θα ληφθούν υπόψη. 
Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα επίσημα από τις κατά νόμο αρμόδιες αρχές.
Τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και αναγνώριση ισοτιμίας προς τα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα από τα οικεία όργανα.
Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας, επιτρέπεται μόνο εάν πρόκειται για διασαφητικά στοιχεία που ζητήθηκαν συμπληρωματικά από το οικείο όργανο και αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Διευκρινίζεται ότι, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3794/2009 μπορεί να ανατεθεί διδακτικό έργο μόνο για εξειδικευμένα μαθήματα (όπως φαίνεται στους συνημμένους πίνακες) μέχρι 4 εβδομαδιαίων ωρών ως υπερωριακή απασχόληση σε μόνιμους ή συμβασιούχους υπαλλήλους του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ύστερα από άδεια της υπηρεσίας τους, καθώς και σε συνταξιούχους του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Τονίζουμε ιδιαίτερα ότι οι υπάλληλοι του Δημοσίου Τομέα σύμφωνα με τα παραπάνω θα πρέπει να ζητήσουν εγκαίρως την προβλεπόμενη από το άρθρο 31 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) άδεια άσκησης έργου με αμοιβή.
Η προσκόμιση της οριζόμενης άδειας αποτελεί τυπικό στοιχείο και θα πρέπει να υποβληθεί εντός διμήνου από την υπογραφή της σύμβασης.
 
Με βάση τα παραπάνω, καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει τα δικαιολογητικά του μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας.
Συγκεκριμένα η αίτηση στην ηλεκτρονική δ/νση:
 θαπρέπει να υποβληθεί κατά το χρονικό διάστημα από 23 Μαΐου έως 12 Ιουνίου 2012 και η κατάθεση - παραλαβή των αντίστοιχων δικαιολογητικών στις Γραμματείες των Τμημάτων έως και την 13η Ιουνίου 2012.
 
Αιτήσεις που δεν θα υποβληθούν ηλεκτρονικά δε θα γίνονται δεκτές.
 
Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, καθώς και σχέδιο της σύμβασης που θα υπογραφεί με το ΤΕΙ/Λ είναι αναρτημένα στον ιστότοπο του Ιδρύματος http://www.teilar.gr. 
 
 
Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από τις Γραμματείες των Τμημάτων των Σχολών του ΤΕΙΛ:
 
Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας (ΣΔΟ)
- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων                                                 2410684235
- Τμήμα Λογιστικής                                                                       2410684397
- Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων                                              2410684453
- Τμήμα Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων                                     2410684579
 
 
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ)
-Τμήμα Μηχανολογίας                                                                  2410684571
-Τμήμα Ηλεκτρολογίας                                                                 2410684577
-Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής                                          2410684527
-Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών                                             2410684310
-Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών             2410684592
 
 
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας (ΣΤΕΓ)                                                   
Τμήμα Φυτικής Παραγωγής                                                       2410684273
Τμήμα Ζωικής Παραγωγής                                                        2410684292
 
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας
Τμήμα Νοσηλευτικής                                                                 2410 684252
 
Παράρτημα Καρδίτσας
-Τμήμα Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβάλλοντος          2441064701
-Τμήμα Σχεδιασμού &Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου                2441028299
-Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων                                                    2441041082
-Τμήμα Διατροφής Διαιτολογίας                                                   2441074703
 
 
Παράρτημα Τρικάλων
-Τμήμα Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων            2431023602
-Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων                                             2431032455Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φ.Α.                                                 2410684443
 
 
  Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ/Λ
 
 
 
          Ιωάννης Κόκκορας
                   Καθηγητής
 
Υλικό προκήρυξης:
1.
Πλήρης προκήρυξη σε μορφή αρχείου .doc
2.
Σχέδιο Σύμβασης σε μορφή αρχείου .doc
 
 
 
Γραφείο Διασύνδεσης
Πως θα μας βρείτε

Παρουσίαση σε video mp4 του TEI

ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ
e-Γραμματεία

facebook twitter
msc
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών


 GYM
Γραφείο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

EAP
Υποστήριξη των ΟΣΣ στο ΤΕΙ Θεσσαλίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

 
Webcam Live
Λάρισα-Κεντρική Πλατεία
Δωρεάν Υπηρεσία

 
 

Copyright © 2007 - 2021 : TEI Θεσσαλίας
Created by ItBiz