Αναζήτηση:
 
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
GUNET.gr
ects-ds
Erasmus-DS-ECTS
Diploma Supplement


 
 
Προκηρύξεις > Αναλυτικά
 
03/12/2012-10/12/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 2 Θέσεις Τεχνικών Συμβούλων για το έργο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ

Κατηγορία: Προκηρύξεις Θέσεων Εργασίας
Περιγραφή:

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

 

Η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Λάρισας, λαμβάνοντας υπόψη:

§   Τις διατάξεις της ΚΑ 679/22.08.1996 που κυρώθηκε με τη διάταξη του άρθρου 36 του ν. 3794/2009 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3848/2010

§   Τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 8 του ν. 2527/1997 και του άρθρου 14 του ν. 3369/2005, τα οποία διατηρήθηκαν σε ισχύ μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 3812/2009

§   Την υπ’ αριθμ. 124/20-11-2012 απόφαση του Ε.Ε.Ο. της Ε.Ε.Ε. του ΤΕΙ Λάρισας

§   Τις υποχρεώσεις του Τ.Ε.Ι. Λάρισας για την υλοποίηση της πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ (MIS 383555)» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013», με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί, για την στελέχωση της ομάδας υλοποίησης της πράξης, με σύμβαση μίσθωσης έργου (ορισμένης χρονικής διάρκειας), με εξωτερικούς συνεργάτες που διαθέτουν τα ακόλουθα τυπικά, ουσιαστικά και λοιπά προσόντα:

 

Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για

2 Θέσεις Τεχνικών Συμβούλων  (Ομάδα Εκπόνησης)

για το έργο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ, Ιδρυματικό Υποέργο, με σύμβαση ενός έτους  και συνολική αμοιβή 16.800,00 € (μικτά) κατά θέση.

Απαιτούμενα Προσόντα:

§  Πτυχίο ΑΕΙ, Τμήματος Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ,

§  Εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών μεσαίας ή και μεγάλης κλίμακας, η οποία να τεκμηριώνεται από σχετικό φάκελο αποδεικτικών ανάθεσης και ολοκλήρωσης / παράδοσης έργων που έχουν εκπονηθεί από τον/την υποψήφιο/α ή προϋπηρεσία, σε Εταιρία ανάπτυξης εφαρμογών μεγάλης κλίμακας, σε θέση τεχνικής ευθύνης

§  Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

Έργο των προσληφθέντων θα είναι η εκπόνηση πλήρους Δικτυακής Εφαρμογής Διαχείρισης Ερευνητικών Έργων.

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την πρότασή τους προσκομίζοντας οι ίδιοι ή αποστέλλοντας ταχυδρομικά τον σχετικό φάκελο στην διεύθυνση:  

Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Λάρισας

(Περιφερειακή Οδός Λάρισας – Τρικάλων, Τ.Κ. 41110)

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – για 2 Θέσεις Τεχνικών Συμβούλων  

Ο σχετικός φάκελος στον οποίο θα αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο, αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) θα πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Λάρισας, με ευθύνη των ενδιαφερομένων, το αργότερο μέχρι την 10/12/2012, ώρα 14:00.

Η επιλογή των αντισυμβαλλομένων για τη σύναψη οποιασδήποτε από τις παραπάνω συμβάσεις μίσθωσης έργου θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης των Υποψηφίων, της Κεντρικής δράσης του έργου ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ.

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Κατά συνέπεια δεν απαιτείται η διαδικασία της πρόσκλησης να ολοκληρωθεί με σύνταξη «πίνακα κατάταξης» ή «πίνακα επιτυχόντων», ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Λόγω ακριβώς της νομικής φύσης της πρόσκλησης ως πρόσκλησης υποβολής πρότασης και της επιλογής του αντισυμβαλλόμενου ως αποδοχής της πρότασης αυτής κατά την έννοια του ιδιωτικού δικαίου και όχι ως διοικητικής διαδικασίας δεν προβλέπεται στάδιο υποβολής και εξέτασης ενστάσεων.

Επιπρόσθετα, η αρμόδια επιτροπή επιλογής και κατά συνέπεια η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών ΤΕΙ/Λ δεν δεσμεύεται να συνεκτιμήσει στην επιλογή του αντισυμβαλλομένου τα κοινωνικά κριτήρια του άρθρου 21  11 Ν 2190/1994, καθώς γενικά προέχουν τα κριτήρια επαγγελματικής, επιστημονικής κλπ. αξιολόγησης, τα οποία εξασφαλίζουν την άρτια εκτέλεση του προς ανάθεση έργου, ενώ η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών ΤΕΙ/Λ διατηρεί πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη συμβάσεων ή ως προς τον αριθμό τους.

Η συνολική κατ’ αποκοπή αμοιβή θα είναι ανάλογη των προσόντων των υποψηφίων και του προϋπολογισμού του υποέργου στο οποίο θα απασχοληθούν.

Οι υποψήφιοι θα κληθούν να τεκμηριώσουν (με ποινή απόρριψης σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης), τα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα τους καθώς και την εμπειρία τους, με την κατάθεση αντιγράφων, βεβαιώσεων σπουδών, βεβαιώσεων επαγγελματικής προϋπηρεσίας, λοιπούς τίτλους πιστοποίησης και συστατικές επιστολές.

Όσοι από τους ενδιαφερόμενους πληρούν όλα τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, σε ημερομηνία, ώρα και τόπο, που θα τους ανακοινωθεί γραπτώς ή τηλεφωνικώς.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου κ. Χ. Χαρτώνα (hartonas@teilar.gr).

 

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ι. ΤΣΙΡΙΚΟΓΛΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Τ.Ε.Ι.  ΛΑΡΙΣΑΣ


Υλικό προκήρυξης:
 
 
 
Γραφείο Διασύνδεσης
Πως θα μας βρείτε

Παρουσίαση σε video mp4 του TEI

ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ
e-Γραμματεία

facebook twitter
msc
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών


 GYM
Γραφείο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

EAP
Υποστήριξη των ΟΣΣ στο ΤΕΙ Θεσσαλίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

 
Webcam Live
Λάρισα-Κεντρική Πλατεία
Δωρεάν Υπηρεσία

 
 

Copyright © 2007 - 2021 : TEI Θεσσαλίας
Created by ItBiz