Αναζήτηση:
 
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
GUNET.gr
ects-ds
Erasmus-DS-ECTS
Diploma Supplement


 
 
Προκηρύξεις > Αναλυτικά
 
20/12/2012-08/01/2013 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤ.- ΕΡΓ.ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Ε.Ε. ακαδ. έτους 2012-2013

Κατηγορία: Προκηρύξεις Θέσεων Εργασίας
Περιγραφή:
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Ε.Ε. ακαδ. έτους 2012-2013
 
Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Λάρισας, μετά από απόφαση του Συμβουλίου του (πρακτικό αρ. 586/13-12-2012), προκηρύσσει θέσεις για κάλυψη πρόσκαιρων εκπαιδευτικών αναγκών των Τμημάτων των Σχολών του ΤΕΙ/Λ και του Παραρτήματος Καρδίτσας με ανάθεση διδακτικού έργου σε Επιστημονικούς και Εργαστηριακούς Συνεργάτες, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 (με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόμη ακαδημαϊκά έτη στους έχοντες πλήρη προσόντα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.1404/83 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ αρ. 173 τ.Α/24-11-1983), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα.
 
Η ανάθεση διδασκαλίας στα μαθήματα που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη θα πραγματοποιηθεί μόνον εφ’ όσον υπάρχει επαρκής αριθμός δηλώσεων των σπουδαστών για το αντίστοιχο μάθημα και οι ανάγκες διδασκαλίας δεν καλύπτονται από τακτικά μέλη Ε.Π. και εφ’ όσον εγκριθούν οι απαραίτητες πιστώσεις από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.&Θ.
 
Ως ελάχιστα προσόντα των Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών ΤΕΙ ορίζονται τα ίδια με αυτά των βαθμίδων Επίκουρου Καθηγητή, Καθηγητή Εφαρμογών και Ε.ΔΙ.Π.
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Προϋπόθεση για πρόσληψη σε θέση Επιστημονικού Συνεργάτη με πλήρη προσόντα και μηνιαία αποζημίωση είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος και για την πρόσληψη σε θέση Εργαστηριακού Συνεργάτη με πλήρη προσόντα, η κατοχή τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών.
Η διδακτορική διατριβή και ο τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών και το ερευνητικό ή επιστημονικό έργο των υποψηφίων πρέπει να είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο ή την ειδικότητα κατά περίπτωση της θέσης που προκηρύσσεται.
Όπου γίνεται αναφορά σε τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ή διδακτορικό δίπλωμα ,αν πρόκειται για τίτλους Ιδρυμάτων εξωτερικού πρέπει οι τίτλοι αυτοί να έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμοι προς τους αντίστοιχους τίτλους του εσωτερικού.
Ως επαγγελματική δραστηριότητα που απαιτείται ως προσόν, δεν συνυπολογίζεται αυτή που τυχόν αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του χρόνου σπουδών για τη λήψη του απαιτούμενου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος και συνδέεται με σχετική υποχρέωση που επιβάλλουν τα σχετικά μεταπτυχιακά προγράμματα ή σπουδές.
 
Απαιτούνται επίσης :
 
Α.   ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ                   
α. Τέσσερα τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας καταλλήλου επιπέδου ή αναλόγως με τη φύση της θέσης του προκηρύσσεται, ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχή με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα ή συνδυασμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντίστοιχων σε κάθε περίπτωση, με το επιστημονικό επίπεδο και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη αυτοδύναμη διδασκαλία στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα, σε Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού.
β. Συναφή προς το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται επιστημονική δραστηριότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης ερευνητικών έργων, η οποία αποδεικνύεται από τρεις τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους.
 
Β. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
α. Πέντε τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας, αντίστοιχης του επιπέδου σπουδών, σε αντικείμενο σχετικό με την ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται από τη λήψη του βασικού πτυχίου ή διπλώματος. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τρία έτη διδακτικό έργο σε Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού.
β. Τεκμηριωμένη ικανότητα υπεύθυνης εφαρμογής επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογικών μεθόδων ή εκτέλεσης τμήματος ερευνητικού έργου κατάλληλου επιπέδου στην ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται.
 
Σε περίπτωση προκηρύξεων που οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν τα προσόντα όπως αναφέρονται παραπάνω, επιτρέπεται η ανάθεση με ωριαία αντιμισθία διδακτικού έργου σε υποψηφίους που κατέχουν τουλάχιστον τον αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών και διδακτορικό δίπλωμα προκειμένου περί Επιστημονικών Συνεργατών.
Η ανάθεση διδασκαλίας στα μαθήματα που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη θα πραγματοποιηθεί μόνον εφ’ όσον υπάρχει επαρκής αριθμός δηλώσεων των σπουδαστών για το αντίστοιχο μάθημα και οι ανάγκες διδασκαλίας δεν καλύπτονται από τακτικά μέλη Ε.Π.
                                                      
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
 
Στους Επιστημονικούς, Εργαστηριακούς Συνεργάτες ανατίθεται η εκτέλεση όμοιου διδακτικού, ερευνητικού ή άλλου επιστημονικού και οργανωτικού έργου που έχει προβλεφθεί για το μόνιμο Ε.Π. της βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, Καθηγητή Εφαρμογών αντίστοιχα όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 20 περίπτωση Α΄ του Ν. 1404/83 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 περίπτωση Δ παραγρ. 1 του Ν. 2916/2001.
Από τα αρμόδια όργανα πρόσληψης συνεκτιμάται η προηγούμενη εκπαιδευτική προϋπηρεσία στο ίδιο ή άλλο ΤΕΙ.
Με απόφαση του Συμβουλίου ΤΕΙ και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Συμβουλίου Τμήματος, οι Επιστημονικοί Συνεργάτες μπορούν να αναλάβουν και τη διεξαγωγή εξειδικευμένων εργαστηρίων, καλύπτοντας για το λόγο αυτό το μικρότερο μέρος της εβδομαδιαίας απασχόλησής τους. Με την ίδια διαδικασία οι Εργαστηριακοί Συνεργάτες μπορούν να αναλάβουν και τη διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων, καλύπτοντας για το λόγο αυτό το μικρότερο μέρος της εβδομαδιαίας απασχόλησής τους .
 
Οι υποψήφιοι στην αίτησή τους δηλώνουν υπεύθυνα ότι έχουν ενημερωθεί για το ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος και ότι είναι σε θέση να ανταποκριθούν στο συγκεκριμένο ωράριο των μαθημάτων για τα οποία υποβάλουν αίτηση, εφ' όσον τους ανατεθεί αντίστοιχο εκπαιδευτικό έργο.
Το εκπαιδευτικό έργο που ανατίθεται σε συνεργάτες κατανέμεται σε μία ή περισσότερες ημέρες ανάλογα με τον συνολικό αριθμό εκπαιδευτικών ωρών και τη φύση του μαθήματος. Σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών η διδασκαλία θεωρητικού μαθήματος (διάλεξη και ασκήσεις πράξεις) άνω των τριών ωρών πραγματοποιείται σε δύο διαφορετικές ημέρες. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η ανάθεση εκπαιδευτικού έργου σε επιστημονικούς και εργαστηριακούς συνεργάτες που υπερβαίνει τις 6 διδακτικές ώρες ημερησίως.
 
ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 
Οι επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες οφείλουν να εκτελούν ερευνητικό ή άλλο επιστημονικό και οργανωτικό έργο που έχει προβλεφθεί για το μόνιμο Ε.Π. της αντίστοιχης με τα προσόντα του βαθμίδας και που τους αναθέτει ο προϊστάμενος του τμήματος το οποίο σε κάθε περίπτωση είναι ανάλογο με τις ώρες της διδακτικής τους απασχόλησης.
Kάθε διδάσκων με ευθύνη του υποχρεούται να διατηρεί και να ενημερώνει, συνεχώς στο διαδικτυακό τόπο του αντίστοιχου τμήματος δική του ιστοσελίδα, όπου περιγράφονται οι ημέρες και ώρες διδασκαλίας και ακρόασης φοιτητών ή σπουδαστών, τα διδασκόμενα από αυτόν μαθήματα, το περιεχόμενό τους και τα διανεμόμενα συγγράμματα και να παρέχει οποιαδήποτε συναφή με το μάθημα πληροφόρηση.
Οι επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες οφείλουν να έχουν ώρες υποδοχής για τους σπουδαστές, όπως αυτές καθορίζονται από το αντίστοιχο τμήμα. Ειδικά για τους συνεργάτες με πλήρη προσόντα οι ώρες υποδοχής σπουδαστών ανά εβδομάδα είναι 1 ώρα εβδομαδιαίως για έως 5 ώρες διδασκαλίας, 2 ώρες για 6-10 ώρες διδασκαλίας και 3 ώρες για άνω των 10 ωρών διδασκαλίας.
Οι συνεργάτες μπορούν να προσκαλούνται στις συνεδριάσεις των γενικών συνελεύσεων των τμημάτων και να μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η παρουσία τους είναι υποχρεωτική σε όλες τις συνελεύσεις του αντίστοιχου τομέα, καθώς και στις συνελεύσεις του τμήματος που αφορούν στον προγραμματισμό του διδακτικού έργου.
Το διδακτικό έργο των συνεργατών αξιολογείται από τους σπουδαστές μέσω των διαδικασιών που προβλέπονται στο νόμο 3374/2005 (Α΄ 189) “Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση..”. Οι συνεργάτες συμμετέχουν επίσης στις διαδικασίες αξιολόγησης του τμήματος.
 
Μη αποδοχή της ανάθεσης εκπαιδευτικού έργου εκ μέρους του υποψηφίου ή τυχόν παραίτηση στη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου επιφέρει σημαντικές δυσλειτουργίες στην εκπαιδευτική διαδικασία και επομένως μπορεί να επιφέρει τον αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία αξιολόγησης σε επόμενες προκηρύξεις.   
 
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
 
Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται υποχρεωτικά μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση :  
Το σύστημα θα δέχεται αιτήσεις των ενδιαφερομένων από την 27η Δεκεμβρίου 2012 έως και τα μεσάνυχτα της 08ης   Ιανουαρίου 2013.
Για την ηλεκτρονική συμπλήρωση της αίτησης απαιτείται η εγγραφή του χρήστη στο σύστημα, με την αποδοχή της οποίας χορηγείται στο χρήστη κωδικός πρόσβασης.
Όσοι συνεργάτες έχουν χρησιμοποιήσει το σύστημα (σε προηγούμενες προκηρύξεις) θα πρέπει υποχρεωτικά να κάνουν χρήση του υπάρχοντος λογαριασμού τους και όχι να δημιουργήσουν νέο. Εάν έχουν ξεχάσει τον κωδικό τους, θα πρέπει να κάνουν χρήση της υπηρεσίας υπενθύμισης κωδικού.
 Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, οι υποψήφιοι οφείλουν να εκτυπώσουν το έντυπο της ηλεκτρονικής αίτησης και να το καταθέσουν στο(α) αρμόδιο(α) τμήματα μαζί με φάκελο των δικαιολογητικών που θα πρέπει να είναι κατάλληλα αριθμημένα, σύμφωνα με την αρίθμηση των στοιχείων που έχουν δηλωθεί στην ηλεκτρονική αίτηση, μέχρι την 09η Ιανουαρίου 2012.  
Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω προθεσμία αφορά στην παραλαβή του φακέλου των δικαιολογητικών από την γραμματεία του αντίστοιχου τμήματος και όχι στην αποστολή του φακέλου με συστημένο ταχυδρομείο, ταχυμεταφορές, κλπ. 
Δικαιολογητικά που δεν αναφέρονται στην ηλεκτρονική αίτηση ή στοιχεία που δεν συνοδεύονται από δικαιολογητικά δεν θα ληφθούν υπόψη.  
Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα επίσημα από τις κατά νόμο αρμόδιες αρχές.
Τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και αναγνώριση ισοτιμίας προς τα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα από τα οικεία όργανα.
Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας, επιτρέπεται μόνο εάν πρόκειται για διασαφηνιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν συμπληρωματικά από το οικείο όργανο και αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Διευκρινίζεται ότι, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3794/2009 μπορεί να ανατεθεί διδακτικό έργο μόνο για εξειδικευμένα μαθήματα (όπως φαίνεται στους συνημμένους πίνακες) μέχρι 4 εβδομαδιαίων ωρών ως υπερωριακή απασχόληση σε μόνιμους ή συμβασιούχους υπαλλήλους του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ύστερα από άδεια της υπηρεσίας τους, καθώς και σε συνταξιούχους του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Τονίζουμε ιδιαίτερα ότι οι υπάλληλοι του Δημοσίου Τομέα σύμφωνα με τα παραπάνω θα πρέπει να ζητήσουν εγκαίρως την προβλεπόμενη από το άρθρο 31 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) άδεια άσκησης έργου με αμοιβή.
Η προσκόμιση της οριζόμενης άδειας αποτελεί τυπικό στοιχείο και θα πρέπει να υποβληθεί εντός διμήνου από την υπογραφή της σύμβασης.
Διευκρινίζεται επίσης ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 4 του Ν. 1397/1983, οι ειδικευόμενοι γιατροί απαγορεύεται να κατέχουν οποιαδήποτε δημόσια ή ιδιωτική θέση.
 
Με βάση τα παραπάνω, καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλει τα δικαιολογητικά του μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στο Τμήμα της Σχολής, αναλόγως με τις ανάγκες τους σε Επιστημονικούς ή Εργαστηριακούς Συνεργάτες, όπως αναλυτικά ορίζονται ανωτέρω.          
 
Συγκεκριμένα η αίτηση στην ηλεκτρονική δ/νση:
 θα πρέπει να υποβληθεί κατά το χρονικό διάστημα από 27 Δεκεμβρίου 2012 μέχρι 08 Ιανουαρίου 2013 και η κατάθεση-παραλαβή των αντίστοιχων δικαιολογητικών στις Γραμματείες των Τμημάτων έως και την 09η Ιανουαρίου 2013.
 
Αιτήσεις που δεν θα υποβληθούν ηλεκτρονικά δε θα γίνονται δεκτές.
 
 
Υλικό προκήρυξης:
1.
H προκήρυξη σε μορφή .doc
 
 
 
Γραφείο Διασύνδεσης
Πως θα μας βρείτε

Παρουσίαση σε video mp4 του TEI

ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ
e-Γραμματεία

facebook twitter
msc
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών


 GYM
Γραφείο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

EAP
Υποστήριξη των ΟΣΣ στο ΤΕΙ Θεσσαλίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

 
Webcam Live
Λάρισα-Κεντρική Πλατεία
Δωρεάν Υπηρεσία

 
 

Copyright © 2007 - 2021 : TEI Θεσσαλίας
Created by ItBiz