Αναζήτηση:
 
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
GUNET.gr
ects-ds
Erasmus-DS-ECTS
Diploma Supplement


 
 
Προκηρύξεις > Αναλυτικά
 
14/01/2013-28/01/2013 Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στα πλαίσια του Υποέργου 5 του Έργου «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ (MIS

Κατηγορία: Προκηρύξεις Θέσεων Εργασίας
Περιγραφή:
Η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Λάρισας, λαμβάνοντας υπόψη:
§   Τις διατάξεις της ΚΑ 679/22.08.1996 που κυρώθηκε με τη διάταξη του άρθρου 36 του ν. 3794/2009 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3848/2010
§   Τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 8 του ν. 2527/1997 και του άρθρου 14 του ν. 3369/2005, τα οποία διατηρήθηκαν σε ισχύ μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 3812/2009
§   Την υπ’ αριθμ. 124/20-11-2012 απόφαση του Ε.Ε.Ο. της Ε.Ε.Ε. του ΤΕΙ Λάρισας
§   Τις υποχρεώσεις του Τ.Ε.Ι. Λάρισας για την υλοποίηση της πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ (MIS 383555)» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013», με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί, για την στελέχωση της ομάδας υλοποίησης της πράξης, με σύμβαση μίσθωσης έργου (ορισμένης χρονικής διάρκειας), με εξωτερικούς συνεργάτες που διαθέτουν τα ακόλουθα τυπικά, ουσιαστικά και λοιπά προσόντα:
 
Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,
στα πλαίσια του Υποέργου 5 «Μελέτη της κατάστασης της βιταμίνης D σε αυτοάνοσα και οστικά νοσήματα και ανάπτυξη εμπλουτισμένων σε βιταμίνη D τροφίμων της μεσογειακής διατροφής» του Έργου «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ (MIS 383555)» για
1 Θέση
με σύμβαση 24 μηνών και συνολική αμοιβή 12.000,00 € (μικτά) με ταυτόχρονη δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.
Καθήκοντα: Ανάπτυξη και Εφαρμογή αναλυτικών μεθόδων για βιταμίνη D σε βιολογικά δείγματα και τρόφιμα,

Απαραίτητα προσόντα:
1. Πτυχίο Χημείας, Βιοχημείας, ή Τεχνολογίας Τροφίμων ή συναφές.
2. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
3. Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ (Word. Excel, στατιστικά πακέτα / αν δεν υπάρχει πιστοποίηση της γνώσης Η/Υ, οι υποψήφιου θα εξεταστούν)
4. Συναφές μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (master) θα συνεκτιμηθεί.
5. θα συνεκτιμηθεί η αποδεδειγμένη γνώση υγρής χρωματογραφίας HPLC ή/και αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR).
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την πρότασή τους προσκομίζοντας οι ίδιοι ή αποστέλλοντας ταχυδρομικά τον σχετικό φάκελο στην διεύθυνση:  
Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Λάρισας
(Περιφερειακή Οδός Λάρισας – Τρικάλων, Τ.Κ. 41110)
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – για 1 Θέση Συμβούλου στο Υποέργο 5 (επανάληψη πρόσκλησης).  
Ο σχετικός φάκελος στον οποίο θα αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο, αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) θα πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Λάρισας, με ευθύνη των ενδιαφερομένων, το αργότερο μέχρι την 28/01/2013, ώρα 14:00.
Η επιλογή των αντισυμβαλλομένων για τη σύναψη οποιασδήποτε από τις παραπάνω συμβάσεις μίσθωσης έργου θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης των Υποψηφίων.
 
Υλικό προκήρυξης:
1.
Αναλυτικά η πρόσκληση σε μορφή .doc
 
 
 
Γραφείο Διασύνδεσης
Πως θα μας βρείτε

Παρουσίαση σε video mp4 του TEI

ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ
e-Γραμματεία

facebook twitter
msc
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών


 



GYM
Γραφείο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

EAP
Υποστήριξη των ΟΣΣ στο ΤΕΙ Θεσσαλίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

 
Webcam Live
Λάρισα-Κεντρική Πλατεία
Δωρεάν Υπηρεσία

 
 

Copyright © 2007 - 2021 : TEI Θεσσαλίας
Created by ItBiz